Házirend módosításához javaslatokat várunk mindenkitől, akit érintenek a rendelkezések

Intézményünk Házirendjét 2021. január 31-ig jogszabályi kötelezettségünk módosítani és a módosított Házirendet eddig a határidőig közzétenni.

Javaslataikat, ötleteiket, kiegészítéseiket, az eddigi szabályozások hiányosságait vagy kritikáját    várjuk a KRÉTA üzenetekben (a vezetőségnek címezve), vagy az ibelagimnazium@belamail.hu hivatalos e-mail címre. A javaslattételre 2021. január 11-ig  várjuk észrevételeiket.

A jogszabály (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) a házirend kötelező tartalmaként írja elő az alábbi szabályozást:

- a mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályait,

- büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedéseket.

Ezen felül is vannak kiegészítendő  pontok, pl. az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendje, figyelembe véve a környezettudatos használatra vonatkozó szabályokat,

Jelenleg a házirend pl. a digitális eszközök használatára az alábbiakat tartalmazza:

14.4. Mobiltelefonnal, tanulói laptop, ill. más digitális, multimédiás eszköz használatával a foglalkozásokat a tanuló nem zavarhatja. A mobiltelefont, tabletet, egyéb a tanuló által az órára behozott multimédiás eszközt a tanulónak a táskájában kell tárolnia, és csak kifejezett tanári utasításra veheti elő, azaz a rendelkezésére álló eszközöket csak tanára, csoportvezetője által engedélyezett céllal és időtartamban használhatja. Az órai, foglalkozások alatti használat szabályait, az órát, ill. foglalkozást vezető pedagógus határozza meg. A használat rugalmas szabályainak segítenie kell a tananyag feldolgozását, a követelmények teljesítését.

Kérem, hogy éljen a javaslattétel lehetőségével, ill. támogassa munkánkat a meglévő szabályozás kritikájával.

A házirend nevelőtestületi elfogadása előtt ki kell kérnünk az Intézményi Tanács, az Iskolaszék, a Diákönkormányzat véleményét. Ezen felül kikérjük a Szülői Munkaközösség véleményét.

Hajós Éva

igazgató