Az Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Kollégiumunk 2005 óta vesz részt az Arany János Kollégiumi Programban.

Az AJKP célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.

Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat, Szekszárd város érettségit adó középiskoláinak gimnáziumi vagy szakközépiskolai osztályaiban.

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.

A kollégium a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújt: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − például egyéni foglalkozások megszervezésével − a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, másrészt mindvégig támogatást nyújtanak (pl. tanulói étkezéshez vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sportprogramokon való ingyenes részvétel stb.) ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai tanulmányaikat, és felvételizhessenek a felsőoktatásba.

A diákok jogosítványt, ECDL és nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek, külföldi és belföldi kirándulásokon vehetnek részt a program támogatásával. Sokszínű szabadidős programok keretében kollégistáink színházba, moziba, kiállításokra járhatnak.

Az Arany János Kollégiumi Programmal kitárul a világ!

Fokozatosan megújuló, szépülő kollégiumunk három- és négyágyas szobáiban igyekszünk otthonossá tenni a fiatalok életét.

Az itt lakók szabadidejükben színes tevékenységi körökben vesznek részt (pl. karaoke, énekegyüttes, művészeti körök, tömegsport, önvédelem, kézműves szakkör, kondicionáló edzés, foci, Flabélos, média szakkör, asztalitenisz stb.).

Ki kerülhet be az Arany János Kollégiumi Programba?

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a)  tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik (ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamra vagy a két tanítási nyelvű oktatás 9. évfolyamára jelentkezőket is) abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

 b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a szerint halmozottan hátrányos helyzetű

Szükséges jogosultságigazolás: GYVK + a halmozottan hátrányos helyzetről kiadott érvényes jegyzői határozat

bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett

Szükséges jogosultságigazolás: a nevelésbe vételt igazoló dokumentumok

bc) a törvényes felügyeletét ellátó szülője a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,

Szükséges jogosultságigazolás: A szülők jegyző előtt tett önkéntes nyilatkozata a jegyző aláírásával és pecsétjével ellátva.

bd) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik

Szükséges Jogosultságigazolás: GYVK + A szülők jegyző előtt tett önkéntes nyilatkozata a jegyző aláírásával és pecsétjével ellátva.

be) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában foglalt családsegítő szolgáltatás vagy a Gyvt. 40. §-a szerint a gyermekjóléti szolgálat által végzett környezettanulmány alapján az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket nem biztosító, elégtelen lakókörnyezetnek minősül,

Szükséges Jogosultságigazolás: GYVK + Hátrányos helyzetről szóló jegyzői határozat az elégtelen lakókörnyezetről, vagy a pályázat 2. sz. mellékletéhez tartozó C) melléklet

bf) árva és a gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a gyám kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

Szükséges jogosultságigazolás: a lakóhely (ennek hiányában tartózkodási helye) szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat igazolásának benyújtásával (ld. a pályázat 2. mellékletének d) melléklete)

bg) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította és a törvényes felügyeletét ellátó szülő a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen

Szükséges jogosultságigazolás: GYVK+ a hátrányos helyzetről kiadott érvényes jegyzői határozat, ami tartalmazza a feltétel meglétét.

A bc)- bg) pontokban szereplő feltételek szerint felvehető tanulók aránya együttesen nem haladhatja meg az adott osztályba felvett tanulók harminc százalékát.

Nagyon fontos, hogy a jogosultság igazolásához a jegyző által kiadott dokumentumok beadásra kerüljenek a kötelező pályázati adatlapok mellé az elbíráláshoz!

A programra pályázni kell az adott évben kiírt pályázati feltételeknek megfelelően, majd jelentkezni kell a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Arany János Kollégiumi Program előkészítő osztályába a Gimnázium által leírtak szerint.

A 2019/2020. tanévre a pályázat beadási határideje: 2019. január 28.

Pályázat beadása: postai úton (a borítékra írják rá „Arany János Kollégiumi Program”)

Cím: Szekszárdi I. Béla Gimnázium 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

A pályázat tartalma:

– kitöltött szülői nyilatkozat (1. melléklet)

– kitöltött tanulói adatlap (2. melléklet)

A pályázat melléklete:

A jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok

(pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről

szóló határozat, hátrányos helyzetről vagy

halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat,

vagy a szülők jegyző előtt tett, iskolai végzettségről

szóló nyilatkozata jegyzői pecséttel, a családsegítő

és/vagy a gyermekjóléti szolgálat javaslata, vagy a

nevelésbe vétel dokumentumai)

A pályázati dokumentáció letölthető honlapunkról www. ibela.sulinet.hu,  további információk az http://www.ajkp.hu

Az iskolába történő felvétel egyben a kollégiumi felvételt is jelenti.
A jelentkezéshez információk:

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Szekszárd, Kadarka utca 25-27.

Szügyi Hajnalka kollégiumvezető

Telefon: 74 / 512 461

               30 / 598-1715

E-mail: ibelakollegium@gmail.com

            ibelagimnazium@belamail.hu

 

Letölthető dokumentumok